NL DIGIbeter 2020: in 2021 landelijk dekkend netwerk Informatiepunten Digitale Overheid

Dit jaar moeten er in bibliotheken zestig informatiepunten Digitale Overheid gerealiseerd zijn en volgend jaar dient het netwerk in heel Nederland uitgerold te zijn. Dat blijkt uit de actualisatie van de Agenda Digitale Overheid, NL DIGIbeter 2020. 

NL DIGIbeter, de Agenda Digitale Overheid, werd in 2018 door de overheid in het leven geroepen met als bedoeling het digitale contact van de overheid met burgers en ondernemers slimmer, toegankelijker en persoonlijker te maken. De Agenda Digitale Overheid is onderdeel van een drieluik over digitalisering, samen met de Nederlandse Digitaliseringsstrategie en de Nederlandse Cyber Security Agenda.

De Informatiepunten Digitale Overheid valleen binnen de Agenda Digitale Overheid. De Informatiepunten Digitale Overheid komen voort uit een samenwerking van de Koninklijke Bibliotheek (KB) en de Manifestgroep, waarin de publieke dienstverleners CAK, Belastingdienst, Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ), Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB), Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) en Sociale Verzekeringsbank (SVB) zijn verenigd. De informatiepunten bevinden zich in bibliotheken en bieden algemene informatie die via de diverse websites van publieke dienstverleners beschikbaar is, maar die voor mensen die niet digitaal vaardig zijn minder eenvoudig vindbaar is. Hierbij valt te denken aan algemene informatie over huurtoeslag, WW of AOW, zorg, boetes, kinderbijslag en gezondheidsverklaringen voor rijvaardigheidsbewijzen voor 75-plussers. Bibliotheekmedewerkers helpen mensen met het vinden van deze informatie op websites en verwijzen voor meer persoonsgebonden vragen zo nodig door naar lokale partners. Men hoeft geen lid te zijn van de bibliotheek om gebruik te maken van de dienst, die bovendien gratis is. Op 1 juli 2019 opende staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties officieel het eerste Informatiepunt Digitale Overheid in Bibliotheek Venlo, die behoorde tot een eerste groep van vijftien zogeheten ‘kopgroepbibliotheken’ die de weg moesten plaveien voor een verdere landelijke dekking.

In de op 29 juni 2020 door staatssecretaris Knops aan de Tweede Kamer voorgelegde geactualiseerde versie van NL DIGIbeter 2020 wordt onder andere aangegeven dat ‘afhankelijk van het verloop van de coronacrisis’ in 2020 nog eens zestig informatiepunten Digitale Overheid opgezet zullen worden en dat het de bedoeling is dat in 2021 het netwerk van informatiepunten in heel Nederland is uitgerold.

NL DIGIbeter 2020 (pdf) beschrijft de voortgang van acties uit NL DIGIbeter 2019 en de acties die voorzien zijn voor de jaren 2020-2021. De geleerde lessen uit voorgaande jaren leiden tot drie belangrijke aandachtspunten: extra maatregelen die zorgen dat iedereen (digitaal) mee kan blijven doen; blijven zorgen dat middelen voor digitale dienstverlening veilig, gebruiksvriendelijk en betrouwbaar zijn en aansluiten bij de eisen van deze tijd en de levensgebeurtenissen van mensen; extra aandacht voor de ethische vragen bij de inzet van technologie om maatschappelijke doelen te realiseren.  De Agenda onderscheidt vier hoofdthema’s als speerpunten voor de ontwikkeling van beleid en actielijnen voor de komende jaren: innovatie, beschermen van grondrechten en publieke waarden, dienstverlening persoonlijker maken en ‘Toegankelijk, begrijpelijk en voor iedereen’. Binnen het laatste thema valt digitale inclusie, waartoe de Informatiepunten Digitale Overheid gerekend worden. Met betrekking tot digitale inclusie wordt verder onder andere verwezen naar het bestuursakkoord vervolgaanpak laaggeletterdheid dat minister Ingrid van Engelshoven (OCW) en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) op 9 september 2019 hebben ondertekend en op basis waarvan op 1 januari 2020 het vervolgprogramma van ‘Tel mee met Taal’ is begonnen. Ook wordt in dit verband verwezen naar de in in 2019 gestart Direct Duidelijk Brigade en de in maart 2019 gelanceerde Alliantie Digitaal Samenleven, die op 14 februari 2020 is gestart met de campagne #echtcontact om aandacht te vragen voor bewust omgaan met technologie en voor het belang om de menselijke maat in het oog te houden. 

Voor de komende jaren kondigt de Agenda Digitale Overheid behalve het landelijk uitrollen van de Informatiepunten Digitale Overheid ook nog het landelijk uitrollen van het lesprogramma ‘Doe je digiding!’ aan. Het Tel mee met Taal-programma zal zich in de periode 2020-2024 onder andere richten op de ontwikkeling van monitoring en kwaliteit van cursusaanbod Basisvaardigheden en de VNG voert in 2020 een onderzoek uit in een aantal gemeenten naar knelpunten die mensen ervaren op het gebied van digitale inclusie. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten