Plannen voor fusie Bibliotheek Katwijk, muziekschool en volksuniversiteit

Bibliotheek Katwijk onderzoekt samen met de volksuniversiteit K&O en de muziekschool de mogelijkheid om samen te gaan in een nieuw te vormen Cultuurbedrijf. Uitgangspunt is dat deze nieuwe organisatie een groot aantal cursussen, workshops, lezingen, voorstellingen, muziekonderwijs en bibliotheekwerk beter en doelmatiger zal kunnen organiseren dan de individuele organisaties afzonderlijk.  In Katwijk leven al jaren plannen voor een nieuwe bibliotheek, waarvoor een tijdje een locatie in de Noordzeepassage in beeld was, eventueel samen met de muziekschool (en nog later ook K&O) onder de noemer Kennis- en Cultuurcentrum. Deze plannen werden in 2018 echter afgeblazen door de gemeente. De drie betrokken partijen – Bibliotheek KatwijkMuziekschool Katwijk en Stichting Volksuniversiteit K&O (Kunst en Ontspanning) – zijn na het eind 2018 stopzetten van de plannen voor het project in de Noordzeepassage wel doorgegaan met gesprekken over vormen van intensieve samenwerking. 
De gemeente Katwijk meldt over de voorgenomen fusie van de drie instellingen: ‘In de komende jaren groeit de gemeente door naar een diverse samenleving van 80.000 inwoners. Dat betekent dat ook voorzieningen mee moeten groeien om tegemoet te kunnen komen aan de toenemende vraag van de inwoners. Het cultureel aanbod in Katwijk is op dit moment erg versnipperd en ook zijn de organisaties niet toegerust op het aanbod en de huisvesting in de toekomst. Zij zien dan ook betere kansen voor hun diensten als deze worden voortgezet vanuit één nieuwe krachtige culturele organisatie: een Cultuurbedrijf, dat een breed cultureel aanbod kan realiseren afgestemd op de verschillende behoeften van de Katwijkse inwoners. Zij zullen daarbij intensief samenwerken met het Welzijnskwartier en gaan werken volgens de nieuwe richtlijnen van de Maatschappelijke Agenda.’

Het nieuw te vormen Cultuurbedrijf moet een breed scala aan activiteiten gaan bieden, variërend van cursussen, trainingen, bijeenkomsten, lezingen, voorstellingen, tentoonstellingen tot muziekonderwijs, naast de bibliotheekvoorziening.

Op verzoek van de gemeenteraad is een haalbaarheidsonderzoek gestart dat wordt uitgevoerd door Bureau Berenschot. In dit onderzoek zullen scenario’s voor het vormen van een Cultuurbedrijf en voor het anders organiseren van het muziekonderwijs in Katwijk worden uitgewerkt, inclusief een financiële vertaling. De gemeente Katwijk spreekt over een tussenrapportage die onlangs is opgeleverd, waarin de maatschappelijke winst wordt geschetst bij een daadwerkelijke fusie tussen bibliotheek, K&O en muziekschool. ‘Daarbij worden twee scenario’s van samengaan gepresenteerd. Eén waarbij sprake is van nieuwe centrale huisvesting en één waarbij activiteiten vooral decentraal in de kernen worden uitgevoerd. De twee scenario’s worden de komende maanden doorgerekend op haalbaarheid. Daarbij zal ook verkend worden wat de mogelijkheden zijn op het gebied van muziekonderwijs in een samenwerking tussen de muziekverenigingen en de Muziekschool. Tevens wordt in het onderzoek naar de haalbaarheid ook het huisvestingsvraagstuk meegenomen. De drie culturele organisaties gebruiken nu vier gedateerde panden die dringend verduurzaamd moeten worden. De bibliotheek heeft daarbij ook nog voorzieningen in het Dorpshuis Valkenburg en in de Burgt in Rijnsburg,’ aldus de gemeente.

In september moet de haalbaarheid van de scenario’s bekend zijn en wordt de uitkomst voorgelegd aan de betrokken organisaties, het college en de gemeenteraad. 

Geef een reactie
Gerelateerde berichten