Brede steun in Tweede Kamer voor zorgplicht én investeringen in bibliotheken 

Foto: Door Husky – Eigen werk, CC BY 4.0,

(Bron: VOB)

Op 14 november 2022 debatteerde de Tweede Kamer met staatssecretaris Uslu over het bibliotheekbeleid tijdens het Wetgevingsoverleg Cultuur. Er is brede steun in de Tweede Kamer voor de aangekondigde investeringen en de zorgplicht voor gemeenten en bibliotheken. De Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) heeft in aanloop naar het debat gepleit om de komende jaren te investeren in zowel mensen als in fysieke infrastructuur. Lokaal maatwerk staat centraal. Daarnaast heeft de VOB gepleit om de samenwerking tussen scholen en bibliotheken wettelijk te borgen.

Herstel en versterken van het bibliotheekstelsel
Staatssecretaris Uslu heeft tijdens het debat de plannen voor de investeringen in 2023 en 2024 toegelicht. Gemeenten kunnen vanaf 1 juli 2023 een aanvraag indienen. Hierbij gaat het om gemeenten zonder bibliotheekvoorzieningen, gemeenten met grote maatschappelijke uitdagingen en niet-stedelijke regio’s waar de afstand tot de bibliotheek te groot is geworden. Begin 2023 worden de voorwaarden van deze specifieke uitkering bekend gemaakt. De afstand tot de bibliotheekvoorziening zal zowel een voorwaarde zijn voor de uitkering als van de zorgplicht die per 2025 in gaat. De staatssecretaris vindt dat een volwaardige bibliotheekvoorziening alle vijf de functies van de Wsob moet kunnen uitvoeren, wat vraagt om ruime(re) openingstijden, deskundig personeel en programmering.

Aandacht voor samenwerking met onderwijs, compensatie van energiekosten en toegankelijkheid
De Tweede Kamerleden vragen tijdens het debat aandacht voor de samenwerking tussen scholen en onderwijs, voor de stijging van de energiekosten en voor de toegankelijkheid van cultuur.

•PvdA, CDA en GroenLinks verzoeken de regering middels de motie-Mohandis c.s. om de samenwerking tussen scholen en bibliotheken duurzaam te verankeren. Staatssecretaris Uslu benadrukt het belang van structurele samenwerking tussen het onderwijs en bibliotheken en is hierover in gesprek met minister Wiersma van Primair en Voortgezet Onderwijs.

•De Tweede Kamer wordt uiterlijk voor 1 december over de compensatie voor stijgende energiekosten geïnformeerd. Het kabinet kijkt hierbij naar een regeling die toegankelijk is voor alle publieke instellingen die door het Rijk worden gefinancierd, zoals musea en scholen.

•Op verzoek van de Tweede Kamer zal het ministerie in kaart brengen hoe de toegankelijkheid van verschillende sectoren in de cultuur kan worden vergroot. In de Kamerbrief ‘toegankelijkheid in de culturele en creatieve sector’ wordt ‘Passend Lezen’ als goed voorbeeld genoemd.

De VOB is blij met de brede steun in de Tweede Kamer voor de investeringen in bibliotheken en de zorgplicht voor gemeenten en provincies. Wettelijke verankering van de samenwerking tussen het onderwijs en bibliotheken is noodzakelijk om het succes van de dBos structureel te borgen.  

Gerelateerde berichten