Bibliotheken Mar en Fean praat over democratie en bibliotheken

Rixt Heegsma, directeur-bestuurder van Bibliotheken Mar en Fean deelde het volgende bericht op LinkedIn:

In Bolsward gingen we afgelopen week met Bredebieb-leden in gesprek over de rol van openbare bibliotheken bij het bevorderen van een democratische cultuur en het stimuleren van verbinding en wederzijds begrip tussen mensen. Democratie is immers één van de twee pijlers van de openbare bibliotheek (The Public Library Manifesto 2022). 
 
Mijn team deelde de eerste stappen die gezet zijn bij Mar en Fean. Democratie is één van de pijlers van de Mienskipsbiblioteek, de bibliotheekformule die we samen met The Alignment House ontwikkelen. Met een provinciale subsidie wordt gewerkt aan het programma Demokrasy No, speciaal voor alle 18 jarigen. De leeftijd van 18 markeert immers een belangrijke stap naar volwassenheid waarbij democratische opvattingen en verantwoordelijkheden horen. Samen met deze groep wordt vanuit behoefte gewerkt aan een programma. Hoe kijken ze naar hun eigen wereld, wat is van belang, wat moet er gebeuren, welke kennis en welk netwerk moet er dan gemobiliseerd worden en wat is hun eigen rol daarin? Daarnaast zetten we in op plekberaden, waarin we met inwoners op een andere manier de dialoog aangaan over de toekomst van het dorp of de stad, dit gecombineerd met plannen voor de bibliobus 2.0. Tot slot maken we als bibliotheek verbinding met het initiatief voor een Frysk Boargerberie.
 
Democratie is ook voor EBLIDA een speerpunt. Daarover vertelde onze gast Ton van Vlimmeren: het proces van ‘library legislation’ is dit speerpunt ingebracht bij de Raad van Europa en ligt dit in het verlengde van bibliotheekwetgeving en beleid in de Scandinavische landen. Het zou dus zomaar kunnen dat we dit thema terug gaan zien in de op handen zijnde wetswijziging van de WSOB en een nieuw bibliotheekconvenant.
EBLIDA wil graag aansluiten op de beweging die Nederlandse bibliotheken maken om ideeën en learnings mee te nemen in de gesprekken over Europees Bibliotheekbeleid. Natuurlijk willen we ook aan die beweging mede vorm en inhoud geven! Want bibliotheken in NL staan niet op zichtzelf. Ze maken deel uit van een Europees netwerk dat samen de schouders onder dit belangrijke onderwerp moet zetten. 
 
Er is werk te doen. En gelukkig beginnen we niet zomaar. Want er is al veel onderzoek gedaan en er ligt een democratiemodel voor openbare bibliotheken dat we binnen de Bredebieb hebben ontwikkeld. In Friesland bouwen we aan een netwerk dat te mobiliseren is en er wordt op de achtergrond hard gewerkt aan een impactcollectief: partijen die de krachten willen bundelen om formules zoals die bij Mar en Fean te implementeren en door te ontwikkelen. Altijd samen met de eindgebruiker.
We stappen van lokaal via provinciaal en landelijk gestaag naar samenwerking en kennisdeling in Europa. Als opmaat naar bibliotheekbeleid. 

Wie haakt aan?  

Gerelateerde berichten