FlevoMeer Bibliotheek zet zich met Europese subsidie in voor statushouders

FlevoMeer Bibliotheek heeft voor het project ‘Proactief-durven-doen en ervaren’ subsidie ontvangen uit de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014—2020. Het project is gericht op de bevordering van de participatie in de samenleving van onderdanen van een niet-westers derde land en hun naaste verwanten. 

FlevoMeer Bibliotheek voert het project ‘Proactief-durven-doen’ uit in samenwerking met de Stichting Welzijn Lelystad en InterConnect in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde. In het project wordt nauw samengewerkt met vrijwilligers, lokale maatschappelijke organisaties, gemeenten en ondernemers. FlevoMeer Bibliotheek spreekt in een persbericht van een uniek project dat goed aansluit bij al opgedane ervaringen en successen, dat een zinvolle bijdrage levert aan non-formeel leren en dat ook goed aansluit bij de wettelijke bibliotheektaken en de programmalijnen ‘Participatie en Zelfredzaamheid’ en ‘Persoonlijke ontwikkeling’ van de Koninklijke Bibliotheek. ‘Sterker, het is een belangrijke ontwikkeling en vernieuwing van de wettelijke taken,’ aldus FlevoMeer Bibliotheek.

Het project loopt van september 2019 tot en met december 2021.

FlevoMeer Bibliotheek maakt melding van succesvolle pilots inburgering voor migranten in de gemeenten Lelystad, Noordoostpolder, Urk, Dronten en Zeewolde in het kader van het project.

Het project wil migranten de kans bieden om succesvol deel te nemen aan de Nederlandse samenleving en doet dat onder andere middels een aanbod van activiteiten en trainingen om kennis, ervaring en ontmoetingen op te doen. Deelnemers mogen gratis deelnemen aan de activiteiten. Wel moeten zij over een Nederlandse verblijfsvergunning beschikken en nog niet beschikken over de Nederlandse nationaliteit.

Binnen het project richten de betrokken organisaties zich met name op de volgende activiteiten:

1. Participatieverklaring nieuwe stijl – (non-)formele ontwikkeling met betrekking tot de Nederlandse cultuur, onderwijs, arbeid, onderwijs, vrijetijdsbesteding, voorzieningen en Nederlandse kernwaarden

2. Huis voor Taal portaal – Nederlandse taalvaardigheid

3. Doen, durven en ervaren – kennis en toeleiding Nederlandse arbeidsmarkt

4. De vloer op – ontwikkeling van expressie, fantasie, creativiteit en zelfvertrouwen

5. Persoonlijk startgesprek gericht op autonoom leren, empowerment en coachend leren

FlevoMeer Bibliotheek ontving voor de uitvoering van het project een bijdrage uit het Europese fonds voor asiel, migratie en integratie ‘Migratie in beweging’, onderdeel van de subsidieregeling voor de Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2014-2020. De aanvraag is gedaan bij het ministerie van SZW en valt onder het Nationaal Programma Asiel Migranten en Integratie

Geef een reactie
Gerelateerde berichten