Provincie Drenthe reserveert ook voor komende vier jaar extra budget voor bibliotheken

De provincie Drenthe geeft in zijn nieuwe (voorontwerp) cultuurnota aan ook voor de periode 2021-2024 extra budget vrij te willen maken voor de twaalf gemeenten in de provincie, waardoor zoveel mogelijk vestigingen open kunnen blijven. De provincie zet daarmee het beleid voort dat bij de start van de afgelopen beleidsperiode in 2017 is ingezet. De twaalf gemeenten krijgen jaarlijks elk 100.000 euro extra voor het bibliotheekwerk.

In de conceptversie van de Cultuurnota 2021-2024, getiteld Cultuur om te delen (pdf), geeft de provincie Drenthe aan jaarlijks ruim 3,5 miljoen euro (oplopend naar 3,7 miljoen) te willen reserveren voor het bibliotheekwerk. Van dat bedrag gaat ruim 2,3 miljoen euro (oplopend naar bijna 2,5 miljoen in 2024 vanwege indexering) naar de wettelijk voorgeschreven taak tot instandhouding van een provinciale ondersteuningsinstelling (POI), te weten Biblionet Drenthe. De provincie reserveert daar bovenop, net als in de vorige beleidsperiode, ook met ingang van 2021 jaarlijks weer 1,2 miljoen euro voor de twaalf basisbibliotheken in de provincie, met het oog op een goede spreiding en toegankelijkheid van de bibliotheken. Voor elk van de bibliotheken is daarmee jaarlijks 100.000 euro extra beschikbaar.

De provincie stelt daarover in de Cultuurnota: ‘Ook de komende vier jaar ondersteunen wij de twaalf gemeenten met een extra budget waardoor zoveel mogelijk vestigingen open kunnen blijven. Wij zoeken aansluiting bij de ambities in onze sociale agenda en de Drentse onderwijsagenda. In dialoog met betrokkenen en gebruikers denken wij na in welke richting wij de innovatie van lokale voorzieningen kunnen stimuleren.’

De provincie wijst in de Cultuurnota op het feit dat bibliotheken in toenemende mate ook een brede maatschappelijke rol vervullen en daarbij aansluitend vindt Drenthe dat bibliotheken ook nog meer kunnen aansluiten bij de ambities in de sociale agenda (functieverbreding van dorpshuizen, werken aan laaggeletterdheid, tegengaan van eenzaamheid, bevorderen van gezondheid etc.) en de Drentse onderwijsagenda. ‘Hierbij werken wij zoveel mogelijk samen met partners in het veld, zoals welzijnsorganisaties en woningcorporaties. Dit is mede ingegeven door de landelijke trend van minder uitleningen. Dit resulteert in een afname van het traditionele gebruik van de bibliotheek. Vooral in kleinere dorpen is de bibliotheek vaak een multifunctionele voorziening waar een breed scala aan sociale en culturele activiteiten kan plaatsvinden. Ons belangrijkste aandachtspunt is de dialoog met betrokkenen en gebruikers. Samen met hen gaan wij nadenken in welke richting wij de innovatie van lokale voorzieningen kunnen stimuleren en hoe wij daarbij op een effectieve manier verbindingen kunnen leggen met cultuur, de sociale agenda, zorg en onderwijs,’ aldus de provincie.

Tot 31 maart 2020 kan een inspraakreactie op het voorontwerp van de cultuurnota worden gegeven. Het is de bedoeling dat Provinciale Staten in juli de definitieve cultuurnota vaststellen, aldus de provincie in een persbericht

Geef een reactie
Gerelateerde berichten