OBA geschrokken vanwege ingrijpend bezuinigingsvoorstel

In haar op 22 oktober gepresenteerde conceptbegroting 2021 kondigt de gemeente Amsterdam een bezuiniging van 1,5 miljoen euro aan voor de OBA. Martin Berendse, directeur van de OBA, reageert bezorgd en roept het college en de gemeenteraad op om de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen.

De Amsterdamse conceptbegroting van 2021 (pdf) staat in het teken van een herstelplan voor de coronacrisis. Als gevolg van het herstelplan is er minder geld voor de OBA. Het gaat om een structureel bezuiniging van 1,5 miljoen euro per jaar vanaf 2023 (op een totale subsidie van 27,5 miljoen euro).

OBA-directeur Martin Berendse spreekt in een reactie van ‘een nieuwe klap voor de OBA’. ‘Na eerdere bezuinigingen in de periode 2010-2018 (in totaal 4,5 miljoen euro/jaar) en de grote financiële tegenvallers in verband met de Coronacrisis (eveneens 1,5 miljoen euro /jaar) is dit besluit van de gemeente een nieuwe klap voor de OBA. De uitvoering van onze wettelijke taken én onze opdracht met en voor de stad komen hiermee fors onder druk te staan’, aldus Berendse (pdf)

Berendse vindt dat de OBA onevenredig zwaar wordt getroffen, aangezien zij meer dan de helft van de totale bezuinigingen op de gemeentelijke cultuurbegroting voor haar rekening moet nemen. Volgens Berendse zullen de kosten voor herstel op de langere termijn veel hoger uitpakken dan de opbrengst van de bezuiniging. Juist in de coronacrisis kan de bibliotheek een belangrijke rol spelen voor de stad. ‘Deze functie is straks hard nodig om er als samenleving weer bovenop te komen. De gezondheidscrisis laat nu al de sociale, economische en maatschappelijke consequenties zien. De unieke mogelijkheden van de OBA met het uitgebreide vestigingennetwerk en de diverse samenwerkingspartners zijn essentiële bouwstenen voor de toekomstige stad,’ aldus Berendse.

Opvallend is dat de OBA van de gemeente de opdracht krijgt om ‘het vestigingsnetwerk te herijken’, maar dat tegelijkertijd de plannen voor de vestiging OBA Next op de Zuidas overeind blijven. Berendse zegt over de opgedragen ‘herijking’ van het vestigingennetwerk dat dat in het licht van de bezuinigingsopdracht in feite neerkomt op inkrimpen. Hij kiest liever voor ‘ontschotting’: een integrale en brede gemeentelijke aanpak waarbij de OBA nauw samenwerkt met alle buurtvoorzieningen en samenwerkingspartners, onder andere in het kader van Huizen van de Wijk en buurtkamers. De ingrijpende bezuinigingsopdracht leidt in combinatie met de voorgenomen investering in OBA NEXT vanaf 2025 tot een verwarrende boodschap, aldus Berendse. ‘Dit zorgt voor gemengde gevoelens en kan leiden tot een vertekend beeld. Deze optelling van krimp en groei, brengt de OBA in een verwarrende positie. (…) De OBA wil niet in de onmogelijke positie terecht komen om te moeten kiezen tussen het behoud van het bestaande buurtnetwerk en de investering ten behoeve van toekomstige generatie Amsterdammers. (…)  De gemeente moet met een samenhangende visie komen, waarin ons buurtvestigingennetwerk en ons innovatieprogramma elkaar niet dwarszitten maar versterken. Dat is waar we in geloven,’ aldus Berendse.

De OBA geeft aan dat het nog onduidelijk is welke gevolgen de aangekondigde bezuinigingen concreet zullen hebben. De komende periode gaat de OBA in gesprek met diverse partijen en zij roept het college van B&W en de gemeenteraad op om vanuit een breed sociaal-maatschappelijk perspectief te kijken naar de betekenis en de rol van de OBA voor de stad en de voorgenomen bezuiniging te heroverwegen.

Geef een reactie
Gerelateerde berichten